Fit216 Sports Club & SPA

Değerli Üyelerimiz ve Misafirlerimiz;

Lütfen bu kitapçığı dikkatle inceleyiniz. Bu kitapçıktaki kuralların her biri sektörel tecrübeler ve deneyimler sonunda ortaya çıkmış olup, Kulüp içerisinde bir ihtiyacı düzenlemekte ve sizlerin rahatı ve huzuru için titizlikle uygulanmaktadır. Kulüp kurallarına uyma konusundaki işbirliğiniz, standartlarımızın sürdürülebilmesi ve üyeliğinizden maksimum derecede keyif alabilmeniz açısından oldukça önemlidir.

 

FIT216; GMK Spor Organizasyon Anonim Şirketi Tarafından işletilmekte olup, (bundan böyle FIT216 olarak geçecektir) üyelik koşulları, üyelerin hijyen ve güvenliğe ilişkin uyması gereken kurallar ile tarafların hak ve yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir. Taraflar, aşağıda yazılı koşulları ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası niteliğindeki “Kulüp Kullanım Şartları” kurallarını müzakere ederek kabul ettiklerini beyan ve taahhüt etmişlerdir.

A-SÖZLEŞMENİN KONUSU

Üyenin seçeceği üyelik türüne ilişkin sözleşmede belirlenen şartlar, kapsam ve süre içinde kendi yaş ve cinsiyet grubu için tesisin hizmete açık olduğu sürelerde ve alanlarda sunulan kulüp üyeliği haklarından sözleşmede kararlaştırılan bedel karşılığında yararlanmaktır.

B-SÖZLEŞMENİN BEDELİ

İş bu sözleşme, sözleşme taraflarınca mutabık kalınarak seçilen üyelik tipi, süresi ve fiyatı iş bu sözleşmenin ilk sayfasında yer alan kayıt formunda belirtilmiştir.

Mail order talimatıyla yapılan ödemelerde peşinat ve taksitler, mail order formunda bilgileri belirtilen kredi kartından vadeler itibariyle karşılanır. Kart hamili, mail order formunda belirtilen toplam miktarı bankaya ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksine uygulamalarda FIT216’ya hiçbir sorumluluk atfedilemez. İş bu taksitlerden bir tanesi vadesinde tahsil edilemez ise müteakip taksitleri muacceliyet kesbedeceğini kabul ve taahhüt eder.

C-SÜRE

İş bu sözleşme, sözleşmenin ilk sayfasında yer alan kayıt formunda belirtilen süreler içerisinde geçerli olup, sözleşmenin süresinin hitamı ile birlikte son bulur ve kendiliğinden uzamaz.  Sözleşme süresi sonunda tarafların anlaşması ile yeni bir süre için yeni bir sözleşme kurulabilir. Ancak müşterinin sürenin uzatılması talebi FIT216 için hiçbir şekilde bağlayıcı olmadığı gibi bu yönde bir yükümlülük de vermez. Bu konuda takdir FIT216 dadır.

D-ÜYELİK ÇEŞİTLERİ VE KAPSAMI

Gündüz Üyeliği   : Hafta içi 07:00-17:00 arası tüm tesis üyeliğini kapsamaktadır. ÖzeI dersler ve Stüdyo Ders Programı’nda belirtilen ücretli stüdyo derslerini kapsamamaktadır.

Kulüp Üyeliği           : Hafta içi 07:00-23:00, hafta sonu 09:00-21:00 arası tüm tesis üyeliğini kapsamaktadır. Özel dersler ve Stüdyo Ders Programı’nda belirtilen ücretli stüdyo dersleri ekstra olarak ücretlendirilir.

Genç Kulüp Üyeliği  : Kulüp üyeliği ile ayni statüde olup 24 yaşa kadar olan kişileri kapsamaktadır.

Aile Üyeliği              : Kulüp veya gündüz üyeliği ile ayni statüde olup en az iki (2) kişinin üye olması gerekmektedir. 14 yaş üzeri çocuklardan ücret alınmaktadır. 14-18 yaş arası çocuklardan üye yıllık üyelik bedelinin %50si ödeyerek olabilirler.

 • KURALLARIN İHLAL EDİLMESİ VE YAPTIRIM

1.1.Üyenin, bu Kurallar Kitapçığı’nda yer alan ve/veya kulüp tarafından daha sonra belirlenecek Tesiste uyulması gerekli kurallara ve düzenlemelere uymaması, genel ahlak ve toplum kurallarına aykırı hareket etmesi, Kulüp Personeli’nin denetim ve rehberliğini engellemesi, çevresini rahatsız etmesi ve diğer Üyelerin faaliyetlerini engellemesi, iyi niyet kurallarına aykırı her türlü davranışı, makul ve medeni insan davranışından uzak her türlü hareketi, Kulüp veya başkalarına ait malzemenin tahribine yönelik eylemleri ile Kulüp tarafından diğer Üyelere veya misafirlere verilmiş kullanma haklarının engellenmesi, hizmet için kullanılan bütün alet, araç ve ekipmanların uygunsuz kullanımı veya üyelerin, personelin, Kulüp’ünün veya üçüncü kişi ve kuruluşların güvenliğini tehlikeye düşürücü davranışlarda bulunması durumunda yahut tesislerde sessiz olmamak, kaba, argo konuşmak, kırıcı dil kullanmak, diğer üye, misafir veya çalışanlara bağırmak, tahrik ve tahkir etmek; diğer üyeleri, misafirleri veya Kulüp çalışanlarını sözle, gözle veya temasla taciz etmek; kulüp, personel ve/veya üyeler hakkında asılsız ithamlarda bulunmak gibi nedenlerle ve tamamen kendi inisiyatifinde olmak üzere Kulüp, üyelik haklarının kullanımını vakanın durumuna göre ücret iadesi yapmaksızın iptal edebilir veya bir yıldan az olmamak üzere belirli sürelerle askıya alabilir. Kulüp tarafından Üyelik haklarının bu sebeple askıya alınması halinde Üyeye her hangi bir bedel iadesi yapılmaz. Üye hiçbir nam ve ad altında ücret iadesinde tazminat talebinde bulunmaz.

1.2.Kulüp’ün genel güvenliğinin sağlanması amacıyla, bu kurallar bütününde ve üyelik sözleşmesinde belirtilen veya zaman zaman Kulüp tarafından panolara asılmak veya diğer şekillerde (Kulüp web kural baslığında açıklanmak veya e-posta, SMS, MMS ve benzeri gibi yollarla üyelere gönderilmek) suretiyle ilan edilen kuralları ihlal eden Üye olduğunda, Kulüp Yönetimi sözü edilen Üye’nin üyeliği kapsamındaki etkinlikleri ve hizmetleri kullanma hakkını en az bir yıl olmak üzere askıya alabilir ya da tamamen iptal edebilir; Böyle bir durumda, Üye’ye hiçbir şekil ve nam altında geri ödeme yapılmaz. Bu kural, üyenin misafirlerinin davranışları sonucu meydana gelen durumlar için de Üye için aynı şekilde bağlayıcıdır.

1.3.Üyelik hakları askıya alınan Üye, askı süresinin sona ermesini müteakip, varsa; Üyelik Bedeli borçlarını ödedikten sonra tesisleri kullanabilir.

HİZMET SAATLERİ

 • 2.1.Kulüplerimizde departmanların ve aktivitelerin çalışma saatleri farklılık gösterebilir. Kulübün çalışma saatleri, Kulüp bilgi panosunda, web sitesinde asılıdır. Üyelerimizin anılan saatlere uyması ve anılan saatlerin dışında hizmet talep etmemesi rica olunur.2.2.Tüm kulüplerimizde Soyunma Odaları’nın kapanış saati Spor Alanları ile aynı olup, Spor alanlarını kullanan üyelerimizin soyunma odalarını kullanmak istemeleri halinde kapanıştan en az 15 dakika önce spor faaliyetlerini sonlandırmaları ve soyunma odalarını kullanarak kulüp kapanışından önce terk etmeleri özellikle rica olunur.

  • ÜYELİK

   

  3.1.Üye olmak isteyen kişilerin Üyelik Başvuru Formu’nu doldurmaları, imzalamaları, ilgili belgeleri (nüfus cüzdanı, ehliyet, evlilik cüzdanı, tapu, öğrenci belgesi gibi) ibraz etmeleri ve belirlenen bedel-ücret-aidat toplamını Kulüp’e ödemeleri gerekmektedir. Aksi halde Kulüp’ün üyeliği tek taraflı fesih etme hakkı saklıdır. Geciken ödemeler için Kulüp tarafından ticari işlerde uygulanan avans faizi oranında gecikme faizi de tahakkuk ettirilebilir.

  3.2.Üyelerin, Kulüp’e gelmemeleri, Kulüp’ten, tesislerden veya aktivitelerden faydalanmamaları halinde dahi belirlenen veya kendilerine uygulanan bedel-ücret-aidat toplamını zamanında ve tam olarak Kulüp’e ödemeleri zorunludur. Üye, Üyelik sözleşmesini imzaladığı andan itibaren; sağlık durumunun spor yapmaya ve kulüp aktivitelerini kullanmaya uygun olduğunu, Kulüp tarafından üyeliğe dâhil olan ya da olmayan tüm hizmetlere, aktif ve pasif tüm egzersizlere, etkinliklere, SPA ( sauna, buhar odası vb.) uygulamalarına katılmasına engel bir özrünün, sakatlık veya rahatsızlığının bulunmadığını, bu tip egzersizlere katılmasının sağlığına ve fiziksel durumuna bir zarar vermeyeceğini beyan ve taahhüt etmiştir. Kulüp bu beyanı esas almış ve ayrıca bir inceleme yapmaksızın üyeliğe kabul etmiştir. Bu nedenle Kulüp, beyanın yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verilmiş olmasından doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Üye, Üyelik Sözleşmesini imzalayarak aletleri ve tesisleri kullanmakla, Kulübün, Üye veya misafirlerin tesis içinde ve çerçevesinde yaralanmaları ve incinmelerinde doğan hasar ve zarardan sorumlu tutulmayacağını kabul eder, Tesisin ve aletlerin kullanılması sonucu, Tesis sınırları içinde veya çevresinde, Üye veya misafirlerin yaralanmasından, diğer zarar ve kayıplardan Üye sorumludur. Üye, Üyenin veya misafirlerin görebileceği hasar ve zararlardan, şu anki ve gelecekteki bilinen, bilinmeyen, umulan, umulmayan ve Üyenin ve misafirlerin Tesisi kullanmasından veya buna teşebbüs etmesinden kaynaklanan, bütün hasar, iddia, talep ve hukuki davalardan veya dava nedenlerinden, Kulübün kasti veya ağır ihmalini ispatlamadıkça, işletme yönetimini, sahiplerini, çalışanlarını ve temsilcilerini tamamen ve süresiz olarak burada muaf kılmış ve bunu ibra etmiştir. Üye ve misafirleri bilinçli ya da istem dışı dahi olsa kulüp malına verecekleri zararları emtianın piyasa fiyatlarına göre nakden ve defaten ödemekle yükümlüdür.

  3.3.Kulüp’teki her türlü üyelik bedelleri ve ek hizmetlere ilişkin ücretler, kampanyalar, Kulüp tarafından tespit edilir ve gerektiğinde haber verilmeksizin değiştirilebilir.

  3.4.Üyeler ancak, üyeliklerinin geçerliliğini koruyor olması ve üyelikten doğan bedel-ücret-aidat borçlarının tam ve zamanında ödenmiş olması hallerinde Kulüp tesislerinden ve aktivitelerinden yararlanabilirler. Aksi takdirde Üyelerin, Kulüp’e giriş hakları kaldırılacağı gibi Üyeler Kulüp tesislerinden ve aktivitelerinden de faydalanamayacaklardır.

  3.5.Kulüp tarafından onaylanan “Üyelik Süresinin Dondurulması” halleri haricinde, her ne sebeple olursa olsun, (Kulüp’ün her zaman üyelerine hizmet vermeye hazır bir şekilde bulunması nedeniyle) Üyelerin Kulüp’ten, tesislerinden veya aktivitelerinden faydalanmadıkları veya üyelik koşullarına ayrılık sebebiyle faydalandırılmadıkları sürenin, üyelik süresine ilave edilmesi mümkün olmadığı gibi, söz konusu sürenin sair surette telafisi de talep edilemez.

   

  3.6. Üye kulübün yapacağı indirimler ve kampanyalardan ödediği miktar karşılığında herhangi bir indirim talep etmeyecektir.

   

  3.7. Fit216 üyelik ücretlerinde yapılacak değişiklikler, (artış indirim kampanya vb.) mevcut üyelerin devam eden üyelik sözleşmelerini etkilemeyecektir.

   

   

  4- ÜYE GİRİŞLERİ

   

  4.1. Mevcut uygulamaya göre, Üye güvenliğinin maksimum derecede sağlanması ve acil durumlarda (Ör. Önemli iş telefonu, sağlık, kaza, yangın vs.) Üye’nin tesiste bulunup bulunmadığının tahmin edilmesi açısından, tesise girişler “Kart okuma ve/ veya El İzi Resmi Okuma Sistemi” kullanılarak sağlanmaktadır. Kulüp tesislerine giriş, Üyelerin el resimlerinin alınması ile kimlik tespitini sağlayan turnikeli bir “kart okutma ve/veya elektronik el tarayıcı” sistem ile yapılmaktadır.

  Bu amaçla, Kulüp tarafından talep edildiği takdirde, Üyeler, Kulüp girişinde, resimli kimlik belgelerini de ayrıca ibraz etmekle yükümlüdürler.

  4.2.Kulübe giriş üyeler için özel hazırlanan manyetik kart ya da biyometrik tanımlama geçişiyle yapılmaktadır. Üyelerin giriş çıkışlarda kartlarını kullanmaları zorunludur. Kartlar, sadece üzerinden ismi yazan kişi tarafından kullanılacak olup yönetim istediği taktirde resmi kimlik belgesiyle ibrazı gerekmektedir.

  4.3.Üyeler, satın aldıkları Üyelik Tipi’ne göre belirlenen gün ve saatlerde Kulüp’e girebilirler. Üyelerce getirilebilecek misafir adedi ve her misafirin tesislere giriş sayısı Kulüp’çe belirlenir. Misafirlerin Kulüp’ü ziyaretleri esnasında Üyelerce kendilerine eşlik edilmesi ve Kulüp girişinde misafir kaydı yapılması zorunludur.

   

  4.4. Üyelik kartının kaybolması durumunda ( 50 ) TL. Karşılığında yeni kart çıkartılması gerekir. Kart fiyatı yönetim tarafından değiştirilebilir.

   

   

  5- MİSAFİR GETİRME İMKANI VE MİSAFİR GİRİŞİ

   

  5.1.Üyeler, günlük kullanım ücreti karşılığı misafirlerini kulüpten faydalandırabilir. Bu ücret, Kulüp tarafından tespit edilir ve gerektiği durumlarda önceden haber vermeksizin değiştirilebilir veya bu uygulama tamamen kaldırabilir. Ücreti ödenmesi Üye tarafından kabul edilse dahi, Kulüp’ün gelen misafirleri kabul etmeme hakkı saklıdır. Misafirlerin Kulüp’ü kullanabilmesi için, misafirin geçerli bir kimlik (ehliyet-nüfus cüzdanı-pasaport) göstererek misafir kayıt formunu doldurması ve misafir kullanım sözleşmesinin de üye ve misafiri tarafından (MİSAFİR TAAHHÜTNAMESİ) imzalanması gerekmektedir.

  5.2.Ücretsiz olarak misafir getirme imkânı, Kulüp’ün üyelerine sağladığı geçici bir imkândır ve ayda 1 defa ile sınırlıdır. Aynı misafir yılda sadece 2 defa getirilebilmektedir. Ücretli misafir getirme imkânı ise ayda 3 defa ile sınırlandırılmış olup, ücretli olarak aynı misafir yılda en fazla 6 defa getirilebilmektedir. Üyelerce getirilebilecek misafir adedi, ücretli veya ücretsiz misafir getirme imkânı ve bu imkânların kullanılabileceği günler; yoğunluk veya farklı nedenler ile üyelerin öncelikleri dikkate alınarak Kulüp tarafından tek taraflı olarak belirlenir ve zaman içerisinde, gerektiği durumlarda yine Kulüp tarafından bu hususta değişlikler ve sınırlandırmalar yapılabilir.

  5.3.Üyelerin yanlarında misafir olarak getirdikleri kişiler üye olduklarında misafiri getiren üyenin o ayki misafir hakkı kaybolmamış olup, tekrar misafir getirme imkânı bulunmaktadır. Yeni getireceği kişinin de üye olmasını sağladığı durumda kişiye bir misafir getirme imkânı daha verilir.

  5.4.Üye misafiri belirlenmiş olan ücreti ödemeyi kabul etse dahi, kendisini misafir eden üye yanında olmadığı zamanlarda, Kulübü kullanamamaktadır. Ayrıca üye, Kulüp içinde olsa dahi, misafir Kulüp’e tek başına giriş yapamaz. Misafirin Kulüp içine alınabilmesi için üyenin giriş alanına gelerek gerekli formları imzalaması gerekmektedir. Ayrıca; Misafirin kulübü kullanımı esnasında Misafiri kulübe getiren üyenin de kulüpte bulunması gereklidir.

  5.5.Kulüp, belli zamanlarda üyelerinin rahatlığı için misafir getirme ve ücretli ya da ücretsiz olsa dahi misafirlerin Kulüp’ü kullanma gün ve saatlerinde belirli sınırlamalara gidebilir veya bu uygulamayı tamamen kaldırabilir.

  5.6.Kulüp tarafından onay verilmeyen ve/veya kaydı yapılmayan, hakkında misafir taahhütnamesi doldurulmamış misafirler, ücretini ödemeyi kabul etseler dahi, Kulüp’e giriş yapamazlar; Kulüp tesislerinden ve aktivitelerden faydalanamazlar. Kulüp tarafından uygun görülmeyen misafirlerin, Kulüp tesislerine girişleri engellenebileceği gibi, tesislerden ayrılmaları da talep edilebilir.

  5.7.Üye, misafirini Kulüp kuralları hakkında bilgilendirmek zorundadır. Misafirlerin her türlü sorumluluğu ve bu sorumluluğun sonuçları, bizzat kendisini misafir eden Üye’ye aittir.

   

  5.8. Eski üyeler kulübe misafir olarak gelemezler.

   

  6- SPOR ALANLARI KULLANIMI

   

  6.1.15 yaşından küçük çocuklar; (lisansını ibraz eden lisanslı sporcular hariç) kendi sağlık ve güvenlikleri nedeni ile Fitness alanına giremezler. Lisanslı sporcuların kullanım onayı kulüp yönetimindedir.

  6.2.Üyenin ekipmanlarla çalışırken, sağlık ve hijyen açısından havlu kullanması zorunludur.

  6.3.Üyeler diğer kişileri rahatsız edecek derecede keskin kokulu parfüm, pomat veya ilaç kullanmamaya özen göstermelidir. Kulüp’ün kötü koku nedeniyle diğer üyeleri rahatsız eden üyeleri kulüp dışına çıkarma haklı saklıdır.

  6.4.Üyelerin, cam bardak, açık içecek ve benzeri ile spor alanlarına girmesi yasaktır.

  6.5.Günün yoğun saatlerinde her bir Cardio ekipmanının kullanım süresi maksimum 20 dakikadır.

  6.6.Üyeler tarafından kullanılan ekipmanların, kullanım sonrasında yerlerine bırakılması gerekmektedir.

  6.7.Grup dersleri için katılımcı sayıları sınırlandırılmıştır. Dersler yoğunluğa göre belirlenmektedir.

  6.8.Kulüp’ün, grup derslerinde herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın, salon, eğitmen ve program/ders saat değişiklikleri yapma hakkı saklıdır.

  6.9.Stüdyolarda ders başladıktan sonra derse katılmak ve stüdyoya girmek, ısınma kısmının geçmiş olabileceği ve dersin ortasında girildiğinde sağlığı tehdit edebileceği gerekçesi ile yasaktır.

  6.10.Kulüp diğer üyeleri rahatsız ettiğine inandığı, sözlü veya gözle veya temasla taciz ettiğini gördüğü, hissettiği ve/veya bir diğer üyeden şikayet aldığı herhangi bir üyeyi spor alanlarından herhangi bir sebep göstermeksizin çıkartabilir. Böyle bir durumda, Kulüp’ün üyeyi ücret iadesi yapmaksızın üyelikten çıkartma hakkı saklıdır.

  6.11.Grup dersleri öncesinde (ders başlamadan önce) yer tutulamaz.

   

  6.12. Ders paketleri devredilemez ve ücret geri talep edilemez. Ders paket süreleri yönetim tarafından belirlenir değiştirilebilir.

   

  7- AÇIK HAVUZ

   

  7.1.Havuzlar, sadece Kulüp tarafından belirlenen saatler arasında kullanılabilir.

  7.2.Yüzme bilmeyenlerin havuza girmesi yasaktır. Oluşabilecek istenmeyen (boğulma vb.) durumlarda Kulüp’ün herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

  7.3.Havuz alanlarına dışarıdan yiyecek ve içecek getirilmesi kesinlikle yasaktır.

  7.4.Havuza girmeden önce duş alınması, güneş yağı sürdükten hemen sonra havuza girilmemesi, havuz alanında çıplak ayakla dolaşılmaması, dışarıda kullanılan ayakkabıların ve terliklerin havuz alanında kullanılmaması, yüzerken çevredekilerin rahatsız edilmemesi üyelerin huzuru ve sağlığı açısından gereklidir.

  7.5.Her zaman havuz görevlisi ve kulüp yetkililerinin talimatlarına uyulması gereklidir.

  7.6.Havuz çevresi ve soyunma kabinleri başta olmak üzere kulüp içerisinde birçok alan zemini ıslandığında kaygan olabilir. Lütfen dikkatli olunuz! Oluşabilecek kazalardan KULÜP sorumlu değildir.

  7.7.Çocukların havuzlara girmeden önce mutlaka tuvalete gitmesi üye tarafından sağlanmalıdır.

  7.8.Havuzların etrafında koşmak, havuzların çevresinde tehlike yaratacak oyun ve şakalar yapmak, havuzlara atlamak tehlikeli ve yasaktır.

  7.9.Havuzlara deniz yatağı vb. gibi büyük oyuncakların sokulmaması gerekmektedir.

  7.10.Vücudunda herhangi bir kesik, yara vb. olan misafirlerimizin sağlık ve hijyen açısından havuzlara girmeleri yasaktır.

  7.11.Açık havuzda kullanmak üzere lütfen kendi havlunuzu getiriniz.

  7.12.Açık havuzda, çöplerin çöp kovalarına, sigara izmaritlerinin ise, küllüklere atılması zorunludur.

  7.13.Açık havuz alanına günlük ayakkabı ile girilmesi ve şezlonglara basılması yasaktır.

  7.14.Üyelerin değerli eşyalarını yanında bulundurması zorunludur. Umuma açık alanlarda bırakmamakla mükelleftir.  Kaybolan eşyalardan Kulüp sorumlu değildir.

  7.15.Açık havuz alanına evcil hayvan getirilmesi yasaktır.

  7.16.Alkollü iken havuzlara girmek tehlikeli ve yasaktır.

  7.17.Havuz derinlikleri değişiklik gösterebilir. Kapalı ve açık havuz derinlikleri havuz alanlarında belirtilmiştir. Anılan derinliklere dikkat ediniz.

  7.18.Kapalı havuzda bone kullanımı zorunludur. Saçlarının kısa olduğu gerekçesi ile bone takmak istemeyen kişilerin bone takıp takmaması gerektiğine ancak havuz görevlileri karar verebilir.

 • 7.19.Tüm havuzlarımızda mayo vb. kıyafetler haricinde yüzmek yasaktır.7.20.Havuzlara yemekten hemen sonra ya da çok aç bir şekilde girilmemesi tavsiye olunur.7.21. Havuzlarda belirli saatlerde bir kulvar özel yüzme dersleri için ayrılabilmektedir. 

  7.22. Kulüp ekipmanlarının dışarıya çıkartılması yasaktır. Havlu, ekipman vb. malzemeleri Kulüp dışına çıkartılması durumunda ücreti üyelerden talep edilecektir.

   

  7.23. Kapalı havuz ve soyunma odaları belirli gün ve saatlerde spor okulları tarafından da kullanılabilmektedir. Bu gün ve saatler Fit216 tarafından ilan edilir. Bu ilan edilen saatlerde kapalı havuz üyeler tarafından kullanılmaz.

 • 7.24. Kapalı Havuz kısmında kulvar ile ayrılan kısımda Eğitmen eşliğinde yapılan yüzme dersleri zamanında; Spor Salonun üyeleri ders bitimine kadar kullanım yapamaz. Yüzme eğitimi olmadığı zamanlarda üyelerimizin kullanıma açıktır.
 • 8- ISLAK ALANLAR (SAUNA)8.1.Buhar odaları buharlı ve nemli, saunalar ise kuru ve aşırı sıcak olan odalardır. Başta 50 yaş üstü, hamile ya da çeşitli rahatsızlıkları olan kişiler ve çocuklar olmak üzere tüm kullanıcıların sauna, buhar odası ve hamamlar olmak üzere tüm ıslak alanları kullanmadan önce doktor onayı almaları kesinlikle tavsiye olunur. Oluşabilecek rahatsızlıklarda Kulüp’ün sorumluluğu bulunmamaktadır.8.2.15 yaşından küçük çocuklar, kesinlikle fitness alanı, sauna, jakuzi ve buhar odalarına giremezler. Aile refakati olmak koşulu ile kafe, soyunma odaları, havuzlar ve oyun parkına girebilirler. ( Muvafakat name alınmalıdır. )

  8.3.Islak alanları kullananların ıslak alanlarda iken baş dönmesi, mide bulantısı veya fenalık hissine kapılması halinde, etrafındaki kişilerden ve/veya görevlilerden derhal yardım istemesi kesinlikle tavsiye olunur.

  8.4.Islak alanlarda kulübün verdiği havluları ya da kendinize ait havlu peştamal kullanılması zorunlu olup, sentetik kumaşlı mayo veya şort giyilmemesi tavsiye olunur.

  8.5. Buhar banyosu, sauna alanlarında sağlığınız açısından 10 dakikadan fazla kalınmaması tavsiye olunur.

  8.6. Buhar banyosu, saunaya girmeden önce vücut temizliğine özen gösterilmesi ve duş alınması gerekmektedir.

  8.7. Buhar odası ve saunadan çıktıktan sonra bol sıvı (Su, ayran, meyve suyu v.b.) tüketilmesi tavsiye olunur.

  8.8.Buhar odası ve saunaya terlik veya ayakkabıyla girilmesi ve sauna alanında kurutma amaçlı eşya bırakılması kesinlikle yasaktır.

  8.9.Sauna, buhar odası, jakuzi ve şok duşlarda kese ve peeling yapmak, sabun ve şampuan kullanmak yasaktır.

  8.10.Buhar odası, sauna ve jakuziye yemekten hemen sonra ya da çok aç bir şekilde girilmemesi tavsiye olunur.

  8.11.Sauna ve buhar odalarına dergi ve gazete sokmak yasaktır.

  8.12.Sauna ve buhar odalarına cep telefonu ile girmek tehlike ve yasaktır.

  8.13.Saunalar, basamaklı yapılmıştır. Bunun amacı vücudu ısıya alıştırmaktır. Bu nedenle en alt basamaktan başlamak üzere, 5’er dakika arayla üst basamaklara oturmanız, en üst basamaktan sauna alanını kullanmaya başlamamanız önemle tavsiye olunur.

  8.14.Islak alanlardan çıkarken kayma olasılığına karşı dikkatli olunmalıdır.

  8.15.Islak alanlarda mutlaka havlu kullanılmalıdır.

  9- UYGUN KIYAFET KULLANIMI

   

  9.1.Kulüp genelinde ve özellikle spor alanlarında spor yapmaya elverişli kıyafetler kullanılması önerilmektedir. Uygun olmayan durumlarda ikaza rağmen tekrarında, Kulüp’ün üyeliği sona erdirme hakkı saklıdır.

  9.2.Üyelerin giyimi, egzersiz sırasında hareket rahatlığı ve hijyen sağlayacak şekilde olmalıdır. Egzersiz yaparken egzersizlere uygun tişört, şort veya eşofman giyilmesi gereklidir.

  9.3.Kulüp içerisinde sağlığınız ve hijyenin korunması açısından dışarıda giyilmemiş uygun spor ayakkabısı giyilmesi gereklidir.

  9.4.Kulüp, uygun olmayan kıyafet ve ayakkabı giyilmesi hallerinde, Üye’yi uyarma ve ısrar halinde Üye’nin tesisi kullanımını kısıtlama hakkına sahiptir.

  9.5.Kulüplerimizde tüm alanlarda galoş giymek ya da hijyen paspasının kullanılması zorunludur.

  9.6.Havuz alanlarında mayo veya şort giyilmeli; günlük kıyafet ve/veya eşofman, tayt ve benzeri spor kıyafetler giyilmemelidir. Kulüp; ıslak alan ve yüzme giysileri ile ilgili uygulamaları denetleme ve kuralları yeniden düzenleme hakkına sahiptir.

  9.7.Islak alanlarda bornoz, havlu, peştamal kullanılmalıdır. Kulüp genelinde (havuz alanları dışında) mayolu veya bornozlu gezilemez. Havuz kıyafetleri ile havuz alanı dışındaki alanlarda bulunulamaz. ( Islak alanlarda kendi havlu, peştamal, bornoz kullanılmalıdır. )

  9.8.Kulüp genelinde soyunma odaları hariç üstsüz ve çıplak dolaşılamaz, bulunulamaz.

  9.9.Özellikle uniseks ( hem erkek hem de bayanların kullanabildiği ) alanlarda Üyelerin kıyafetlerine dikkat etmesi, uygunsuz ve çevreyi rahatsız edebilecek kıyafetleri kullanmaması ve bu tür hareketlerde bulunmaması önemli bir Kulüp kuralıdır. Aksi şekilde hareket eden kişilerin üyelikleri, Kulüp Yönetimi tarafından ücret iadesi yapılmaksızın iptal edilebilir.

   

   

  10- SOYUNMA ODALARININ KULLANIMI

   

  10.1.Günübirlik soyunma dolapları günlük kullanım için olup, kullanım sonrası boş ve açık olarak bırakılmalıdır.

  10.2.Soyunma odalarındaki dolaplara bırakılan, Kulüp yetkili görevlilerine teslim edilmeyen ve beyan edilmeyen kişisel/değerli eşyaların kaybolması, zarar görmesi veya çalınması halinde Kulüp herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

  10.3.Kulüp hijyen ve güvenlik nedenleri ile “herhangi bir zamanda” ve özellikle gün sonunda kilitli dolapları güvenlik eşliğinde açma ve içindeki eşyaları boşaltma hakkına sahiptir.

  10.4.Herhangi bir üye, kendisine ait olduğunu iddia ettiği kilitli bir dolabın, açılmasını talep etmesi halinde, üyenin de imzalayacağı tutanak ile kilit açılır. Kilidin açılmasını talep eden kişinin açılacak olan dolabın içinde ne olduğunu önceden açıkça tanımlamış olması gerekmektedir. Tanımlama yapılmayan dolaplar açılmaz.

  10.5.Soyunma odalarında duş bölümlerinde bulunan saç kurutma makinelerini ile eşya kurutma amacı ile uzun süre meşgul etmek yasaktır.

  10.6.Soyunma odalarına ve fitness alanına girerken galoş giyilmesi veya hijyen paspasının kullanılması zorunlu olup, giyilmemesi halinde Kulüp’ün üyeyi kulübe almama haklı saklıdır.

   

  10.7. Hijyen, güvenlik veya yetkili mercilerin yasal talepleri durumunda, dolaplar haber vermeksizin tutanak karşılığında Fit216 görevliler tarafından açılabilir, kontrol edilebilir.

   

   

  11- HAVLU KULLANIMI

   

  11.1.Üyeler ve misafirlerine ücretsiz olarak günlük, bir adet büyük ve bir adet küçük havlu kullanım imkânı sunulmaktadır. Kulüp’ün sunduğu bu imkân bir üyelik hakkı olmamakla birlikte; Kulüp’ün, bu imkânı geri çekme hakkı saklıdır.

  11.2.Gerektiğinden fazla havlu kullanılmaması rica olunur.

  11.3.Egzersizler esnasında mutlaka havlu kullanılması ve kullanılan havluların soyunma odalarında veya fitness alanlarında yer alan kirli havlu sepetlerine atılması zorunludur.

  11.4.Havluların hijyen açısından yere atılması, üzerine basılması, ayak ve ayakkabı temizlenmesi kesinlikle yasaktır.

  11.5.Kulüp, gerektiğinde ücretsiz kullanıma verilen havlu adetlerinde ve ölçülerinde değişikliğe gidebilir veya gerektiğinde ücret talep edebilir.

  11.6.Kulüpte hizmete sunulan havluların, Kulüp dışına çıkarılması yasaktır. Kulüp dışına çıkartılan havlular için, Kulübün havlu başına 50 TL ücret talep hakkı saklıdır. Diğer taraftan Kulüp dışına haber vermeksizin havlu çıkarttığı tespit edilen Üyelerin üyelikten çıkarılma hakkı saklıdır.

   

  11.7. Açık havuzlarda kulübün vermiş olduğu günlük havluların kullanılması yasaktır. Açık havuz için kendinize ait havlu getirilmelidir.

   

   

  12- ÇOCUKLAR – GENEL

   

  12.1.Her yaş grubundaki çocuğun tüm sorumluluğu tümüyle ailesine aittir.

  12.2.Tesise tek başına girebilme yaşı min.14 ve üzeridir. 14 -16 yaş arasındaki bir çocuğun tesisten tek başına faydalanabilmesi için de ailesinin muvafakat name imzalayıp kulübe teslim etmiş olması gerekmektedir. 14 yaşın altındaki çocuklar hiçbir şekilde yanında ebeveynleri olmadan kulübe kabul edilmeyeceklerdir. (14-16 yaş üyeler için kullanım imkanı; muvafakat namenin yanı sıra kulüp eğitmenlerimizin onayından da geçmektedir.)

  12.3.Tesise, yanında misafir getirebilme yaşı 18 ve üzeridir. 18 yaşın altındaki kişilerin misafir getirme imkânı bulunmamaktadır.

  12.4.Çocuk Kulübüne 0-4 yaş çocuklar bakıcıları ile  4 – 12 yaş arası çocuklar ise bakıcısız olarak kabul edilir.

  12.5.Bakıcılar, açık havuza hafta içi ücretsiz alınabilirler ancak, havuzdan faydalanamazlar. Hafta sonu ise, açık havuza üye misafir bedeli ödeyerek alınabilirler.

  12.6.13 yaşından küçük çocuklar; yanında ebeveyni olmadan, özellikle açık ya da kapalı havuzu kullanamazlar.

  12.7.0-3 yaş arası çocuklarda havuz için uygun (tuvalet geçirmeyen) mayo kullanılmalıdır.

  12.8.Tüm havuzlarda, 4 yaş altı çocuklar çocuk havuzunu kullanmalıdır. 4 yaş ve üstü çocuklar büyük havuzu kullanabilir. Çocuklar, tüm havuzları (kapalı, açık ve çocuk havuzu) velileri gözetiminde ve sorumluluğunda kullanabilirler.

  12.9.16 ve 16 yaşın altındaki çocuklar kapalı havuzu sadece Cuma günleri tüm gün serbest olarak kullanabilirler. Bu yaş aralığındaki çocukların (lisansını ibraz eden lisanslı sporcular hariç) kapalı havuzu, CUMA günlerinin dışındaki günlerde kullanabilecekleri saatler, kulübün kendi panosunda belirtilmiştir. 16 yaşın altındaki çocuklar her durumda havuzları ebeveynleri eşliğinde kullanmak zorundadırlar.

  12.10.2 – 2-4 yaş arası çocuklar aile refakatinde herhangi bir soyunma odasını kullanabilirken, 4 ve üzeri yaş grubundaki çocuklar, aile bireyleri refakatinde sadece kendi cinsiyetindeki soyunma odalarını kullanabilirler, diğer cinsiyetin soyunma odalarını kullanmaları yasaktır.

  12.11.Çocuklu ailelerin çocuklarını ortak kullanım alanlarında bulundururken, çocukların çevreyi rahatsız etmemesine özen göstermeleri gerekmektedir.

  12.12.13 yaşından küçük çocuklar; kesinlikle fitness alanı, sauna, jakuzi ve buhar odalarına giremezler. Aile refakati olmak koşulu ile kafe, soyunma odaları, havuzlar ve oyun parkına girebilirler.

  12.13.13 yaşından küçük çocuklar (lisansını ibraz eden lisanslı sporcular hariç) kendi sağlık ve güvenlikleri nedeni ile Fitness alanına giremezler. Lisanslı sporcuların kullanım onayı kulüp yönetimindedir.

  12.14.Hastalık belirtileri gösteren çocukların, diğer çocukların sağlığı düşünülerek merkeze getirilmemeleri gereklidir. Kulüp, hastalık belirtileri gösteren çocukları kabul etmeme haklarını saklı tutar.

  12.15.Çocukların (ve gençlerin) gerekli yerlerdeki yaş hesabı, nüfus cüzdanında yazan doğum tarihi üzerinden yapılır. Yaş hesabı doğum yılı baz alınarak hesaplanır. Örneğin; Çocuk 1999 doğumlu içinde bulunulan yıldan 1999 çıkarılır ve çıkan sonuç üzerinden değerlendirme yapılır.

  Örnek; 2011-1999= 12 yaş Gym / Cardio salonlarına girememektedir.

   

  12.16. 14 yaşından küçük olan çocuklar soyunma odalarında ebeveynlerinin dolaplarını kullanmalıdırlar, ayrı dolap kullanamazlar, aksi davranışta bulunan çocukların ebeveynleri ihtar edilecektir.

   

   

  13- ÇOCUK BÖLÜMÜ

   

  13.1.Çocuk Kulübü; Üye ve üye misafiri çocukları içindir.

  13.2.Çocuk Kulübü eğitmenlerinin çocuklarla birebir olarak özel ilgilenmeleri yasaktır.

  13.3.Çocukların diğer çocukları rahatsız edecek düzeyde koşmaları, zarar vermeleri, eğitmenlerin diğer çocuklarla ilgilenmelerini engelleyecek düzeyde ağlamaları ve rahatsızlık vermeleri vs. gibi durumlarda, ebeveyn Çocuk Kulübü’ne çağrılır. Durumun tekrarlanması durumunda, Kulüp’ün çocuğu Çocuk Kulübü’ne almama hakkı saklıdır.

  13.4.Kulüp dâhilinde bulunan Çocuk Kulübü’nü, her Üye kendi çocuğunun giriş ve çıkışlarını imza karşılığı kaydettirmek ve üyelik veya geçerli kimlik belgesi göstermek koşulu ile ücretsiz olarak kullanabilir. Kulüp, üye ve misafir çocuklarının bu alanlardan yararlanmasından ücret talep etme hakkını saklı tutar.

  13.5.Kulüp’ün, Çocuk Kulübü’nde üye olmayan, dışarıdan gelen ailelerin çocuklarına ücretli veya ücretsiz hizmet verme haklı saklıdır.

  13.6.Bakıcılar, tesisten hiçbir şekilde yararlanamazlar sadece Çocuk Kulübü’nde çocuklara eşlik edebilirler. Bakıcıların, Çocuk Kulübü’nde bulunan çocukları rahatsız edecek davranışlarda bulunmaları, yüksek sesle konuşmaları, refakat ettiği çocukla ilgilenmek yerine diğer bakıcılar ile sohbet etmeleri vb. durumlarda Kulüp’ün bakıcıyı Çocuk Kulübü’ne almama hakkı saklıdır.

  13.7.Çocuğun, Çocuk Kulübü’nde kalış süresi maksimum 3 saatle sınırlıdır. 3 saati aşan sürelerde her saat başı ücret uygulanmakta olup, ücret bilgisi ilgili Kulüp’ün çocuk kulübü tarafından verilmektedir.

  13.8.Çocuk Bölümü’nde bulunan çocukların aileleri bu sırada mutlaka tesis içerisinde olmak zorundadırlar. Çocuğu Çocuk Kulübü’nde bulunan ebeveynin, çocuğunu bıraktıktan sonra tesisten ayrıldığının tespit edilmesi durumunda, Kulüp’ün bir sonraki sefer çocuğu Çocuk Kulübü’ne kabul etmeme hakkı saklıdır.

  13.9.Çocuk Kulübü eğitmenlerinin çocuk bezi değiştirmeleri yasaktır. Böyle bir ihtiyacın oluşması durumunda, çocuğun ebeveyni Çocuk Kulübü’ne çağrılır.

  13.10.Çocuk Kulübü hizmetinin saatleri, Kulüp kararına bağlı olarak değiştirilebilir veya bu hizmet tamamen kaldırılabilir.

  13.11.Çocuk Kulübü’nde öncelik özel organizasyonlara aittir.

  13.12.Çocuk Kulübü’ne hiçbir şekilde dışarıdan yiyecek-içecek getirilemez ve eğitmenlerden çocuklara yemek yedirmeleri kesinlikle talep edilemez.

  13.13.Çocukların tek teslim alanı Çocuk Kulübü’dür. Görevli personelden çocukların başka alanlara götürülmesi veya başka alanlardan teslim alınması istenemez.

  13.14.Çocuklar, Çocuk Kulübü’ne tek başlarına giriş yapamazlar. Çocuk Kulübü yetkilisi, çocukları ancak ebeveyn tarafından doldurulması gereken formun doldurulmasından sonra teslim alabilecektir. Çocukların teslim edilmesi esnasında mutlaka çocuğu teslim eden kişi veya önceden ismi bildirilmiş bir bakıcı ya da ebeveynleri olması gerekmektedir.

  13.15.Kulüp, hasta olan ya da sürekli olarak diğer çocuklara veya etrafa (ağlayarak, bağırarak, sert hareketlerde bulunarak vs. ) zarar verme eğiliminde olan çocukları Çocuk Kulübüne almama hakkını saklı tutar.

   

   

   

  14- REZERVASYON

   

  14.1.Kulüp bünyesinde bulunan bazı spor aktiviteleri rezervasyon sistemiyle çalışmaktadır. ( Basketbol, masa tenisi vb.)

  14.2.Kulüp içindeki tüm rezervasyonlu randevu iptalleri en az 4 saat önceden yapılmalıdır. Yapılan rezervasyon iki saat önceden iptal edilmezse ücret iadesi mümkün olmayacaktır. Ayrıca, anılan süre sonuna kadar iptal edilmeyen rezervasyonlarda rezervasyon otomatik olarak iptal edilerek başka bir üyenin kullanımına açılır. Rezervasyonun zamanından önce iptal edilmemesi nedeniyle başka bir üye kullanımına sunulamayan saatler ile ilgili hizmetin bedeli buna sebep olan üye tarafından ödenir.

  14.3.Spor Bölümünde bulunan basketbol, masa tenisi vb. alanlar rezervasyon sistemiyle kullanılabilmektedir. Alanların kullanım imkânı, rezervasyon yapılması ve raket kullanım bedelinin Misafir İlişkileri Bankosu’na yatırılması ile mümkündür. Rezervasyon günlük olarak telefon ile veya Misafir İlişkileri Bankosu’ndan bizzat yapılabilir. Alanların kullanımı üye adına ve aynı gün için 60 dakika ile sınırlı olarak yapılır.

  14.4.Raketli sporlar için bir günde iki kez rezervasyon yapılamaz.

  14.5.Üyeler istedikleri saatler dolu ise “yedek” oyuncu olarak rezervasyon yaptırabilirler.

  14.6.Üyeler rezerve ettirdikleri saatten 5 dakika geç kaldıkları takdirde, Kulüp yedek oyuncuların korta çıkmasına müsaade edebilir.

  14.7.Rezervasyon süresini uzatmak, takip eden rezervasyonu yaptırmış bulunan üyenin iznine tabidir. Eğer, ilgili kortun sonraki kullanımı için rezervasyon yoksa sarkan saat için “tam saat ücreti” ödenmek koşulu ile oyun devam ettirilebilir.

  14.8.Rezervasyon yaptırılırken bütün oyuncuların isimleri verilecektir. Rezerve edilen kortu, ismi verilen oyunculardan başka hiç kimse kullanamaz.

  14.9.Kulüp hafta içi ve hafta sonlarında verilecek dersleri, saatlerini ve eğitmenlerini tespit eder, bunları önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir.

  14.10.Kulüp, tesislerini ve alanlarını çeşitli amaçlar için tahsis edebilir ve zaman zaman kullanımını sınırlayabilir veya kapatabilir.

  14.11.Bazı grup dersleri rezervasyon gerektirir. Rezervasyonlu grup egzersizlerinde, ders başlama saatinden 5 dakika sonra gelinirse, yedek üye alınır.

   

   

  15- ÜYELİK HAKLARI

   

  15.1.Üyelik bedelleri nakit, kredi kartı ve mail order şeklinde dönemsel olarak belirlenen şartlar ile yapılabilmektedir.

   

  15.2.İlk üyelik ve yenileme döneminde üyelik bedelinin ödemesi, geç veya eksik ödenmesi durumunda, Fit216 üyenin kulübe kabul edilmeme ve fesih hakkını saklı tutar.

   

  15.3. Üyeler kulübe bildirmiş oldukları adresleri yasal tebligat adresi olarak kabul eder.Adres değişikliği durumunda kulübe bildirilmesi zorunludur. Aksi halde kulübe herhangi bir sorumluluk tahmil edilemez.

   

  15.4. Adres değişiklikleri, kulübe ulaşması kaydı ile iadeli taahhütlü, yazılı ya da e-posta ile yapılabilir. Aile üyelikleri için tek adres verilmelidir.

   

  15.5. Üyelikler arasında bir sefere mahsus değişim yapılabilmektedir. Bu değişimde üyelik fiyatları göz önüne alınır. Değiştirilen paket arasında ücret farkı var ise ek ücret talebi veya ücret farkına denk gelen kadar süre kısaltılması ve uzatılması yoluna gider. Üyelik değişikliğine ilişkin olarak; yüksek üyelikten düşük üyeliğe geçiş talep edilmesi, iş bu talep Fit216 tarafından yerine getirilir. Ancak üye aradaki fiyat farkının kendisine iade edilmesini talep edemez.

   

  15.6. Kulüp başvuranın üyelik talebini yazılı gerekçe göstermeksizin reddetme hakkına sahiptir.

   

  16- ÜYELİK DONDURMA HAKLARI

   

  16.1.1.Kampanyalı Üyelik Dondurma Hakkı
  1 yıl ve üzeri süreli üyeliklerde üyeler Kulüp’ün onaylayacağı bir sürede ve her yıl için 1 ay keyfi dondurma hakkı ile üyeliklerinin süresini dondurabilirler. Kullanılmayan üyelik dondurma hakkı bir sonraki yıla aktarılamaz veya bir sonraki yılların dondurma hakkı peşinen kullanılamaz. Dondurma hakkı kredi hesaplamalarında ve iptal durumlarında hesaba dahil edilir. Dondurma yapılan süre, üyenin kalan üyelik süresinden daha fazla olamaz. Bu hak bir kampanya kapsamında verilmiş olup, Kulüp’ün kampanyayı herhangi bir zamanda sonlandırma hakkı saklıdır. Bu dondurma hakkında minimum süre 15 günden az olamaz.

  16.1.2.Ücretli Üyelik Dondurma Hakkı
  1 yıl ve üzeri süreli üyelikler için geçerlidir. Üyelerin 1 yılda en fazla 4 ay keyfi dondurma (sağlık, askerlik, hamilelik vb. durumları hariç ) hakkı vardır. 1 ayı ücretsiz olup ( bir üst maddede ifade edilen ve üyelik satışında sunulan kampanyalı hak) kalan 3 ay ücretli dondurma hakkıdır ( 1 Ay Dondurma Ücreti 150 TL’dir ). Ücretli keyfi dondurma hakkı her seferinde en az 1 ay kullanılabilir. Dondurma hakkı kredi hesaplamalarında ve iptal durumlarında hesaba dahil edilir. Dondurma yapılan süre, üyenin kalan üyelik süresinden daha fazla olamaz Dondurma ücretleri Kulüp tarafından belirlenir ve Kulüp’ün bu fiyatları üyelere haber vermeksizin değiştirme hakkı saklıdır. Ücretli üyelik dondurma hakkı yalnızca önceden haber vererek ilgili formların doldurulup ücretin ödenmesi kaydı ile gerçekleşmektedir. Geriye yönelik ücretli dondurma imkânı bulunmamaktadır. Ücretli üyelik dondurma bedeli kulübün belirlediği şekilde değişiklik gösterebilir.

  16.1.3.Askerlik Durumu ile ilgili Dondurma Hakkı
  Askerlikle ilgili bir durum söz konusu olduğunda üyenin (3 ay üzeri üyelikler için geçerlidir) askerlik süresi boyunca üyeliğini dondurma hakkı bulunmaktadır. Bunun için askerlik şubesinden alınan uygun belgenin kulüp yönetimine sunulması gerekmektedir.

  16.1.4.Sağlık Sorunu ile ilgili Dondurma Hakkı
  Sağlık durumu spor yapmaya elverişli olmayan üyelerin, üyeliklerinin dondurulmasını talep edebilmek için, geçerli bir doktor raporu getirmesi zorunludur. Üyeliğin dondurulması, Kulüp tarafından takip edilir ve özellikle sıkça sağlık nedeni ile dondurma talebinde bulunan Üye’nin üyeliği Kulüp tarafından iptal edilebilir.

  16.1.5.Hamilelik ile ilgili Dondurma Hakkı
  Hamilelik durumu söz konusu olan bir üyenin spor yapmasına engel bir durumu olduğuna dair doktor raporunu kulüp yönetimine sunması durumunda üyelik dondurma işlemi gerçekleştirilir.

  16.2.Yukarıda belirtilen hallerin dışında üyelik süresinin dondurulması mümkün değildir.

  16.3.Üye’nin tüm bedel-ücret-aidat ödemelerini yapmış olması kaydı ile üyelik süresinin dondurulması süresince ücretli dondurmalar hariç ayrıca ücret alınmaz. Ancak, dondurma halinde dahi, üyelerin belirlenen veya kendilerine uygulanan bedel-ücret-aidat toplamını belirlenmiş zamanlarda Kulüp’e ödemeleri zorunludur. Üyelik süresinin dondurulduğu süre içinde, üye kulüp tesislerinden ve aktivitelerinden faydalanamaz.

   

  16.4. Üye‘nin yapması gereken her türlü ödemenin zamanında ifa edilmemesi durumunda, aylık %5 oranında gecikme bedeli ile birlikte tahsil edilir.

   

  16.5. Ayrıca özel durum belirten kişiler için üyelik dondurma kulüp yönetimi tarafından onay dahilinde yapılabilecektir. (Bu yetki Kulüp Müdürü ve Genel Müdür’de bulunmaktadır. )

   

  16.6.Üyeler satın aldıkları üyeliklerde adı paket kapsamı dışında bir kullanım hakkı talep etmezler.

  16.7. Üyeliğin dondurulması Kulüp tarafından takip edilir. Ve özellikle sıkça sağlık nedeniyle dondurma talebinde bulunan üyenin üyeliği kulüp tarafından sonlandırılabilir.

   

   

  17- ÜYELİK İPTAL HAKLARI

   

  Yasal Süre içerisinde İptal Hakkı
  Sözleşmenin imzalandığı günden itibaren ilk 7 gün içerisinde kişiler isterlerse yazılı olarak bildirmeleri durumunda üyeliklerini iptal edebilirler. Bu durumda iade edilecek üyelik bedelinden herhangi bir kesinti yapılmaz. Ancak cayma hakkı süresi sona ermeden önce, üyenin onayı ile hizmetin ifasına başlanması ve spor tesislerinin üye tarafından kullanılması halinde, üye cayma hakkını kullanamaz.

  Tayin / Atama ve Görevlendirme Sebepli İkametgah Değişikliği Nedeniyle Üyeliğin Sona Ermesi.

  Sadece, 1 yıldan uzun süreli üyeliklerde geçerlidir. Şehir dışına yurt dışına en az 2 yıl süre ile yapılan tayin, atama ve görevlendirme için geçerli olan bir haktır. İş yerinden antetli kağıtta alınacak olan ve resmi imza yetkisine sahip kişiler tarafından imzalanmış, tayin yazısı, imza sirküsü ve yurt için görevlendirmelerde ikametgah ilmühaberi, yurt dışı görevlendirmede ise konsolosluktan alınacak resmi yazı ve oturma belgesi ile birlikte; dondurulacak dilekçe sonucunda; Üyeliğin sonlandırılması işlemi yönetim kuruluna sunularak sonuç 15 gün içerisinde e-posta veya SMS yolu ile üyemize bildirilir.

  Sağlık nedeniyle İptal Hakkı
  Sağlık nedeni ile spor yapamayacağını belirten üyelerin üyelik iptali, ancak tam teşekküllü bir devlet hastanesinden spor yapamayacağına dair heyet raporu getirmeleri halinde mümkündür. İptal durumunda, “Üyelik Bedeli İade Hesaplaması ” maddesindeki kurallar dâhilinde hesaplamalar yapılır ve hesaplanan bedel iade edilir.

  17.1.Üye, Kulüp’ün kurallarına uygun olan üyelik iptal talebini kulübe yazılı olarak yapmak zorundadır. Üye’nin, satın aldığı üyeliğin iptalini 7 gün içerisinde bildirmesi halinde üyelik bedeli; Kulüp’ün ilgili onay makamlarından geçtikten sonra, Üye’nin üyeliği satın alırken kulübe yaptığı ödeme şekli (senetli ödeme, taksitli kredi kartı slibi, banka havalesi v.b.) dikkate alınarak aynı ödeme şekliyle (Slip iptali, banka havalesi, senet iadesi vb.) üyeye geri ödenir ve üyelik iptal edilir. Herhangi bir kesinti yapılmaz.  Sözleşme tutarındaki KDV bedeli iadeden düşülecektir.

  Sözleşmenin imza tarihini takip eden 7. günden sonra yapılacak üyelik iptallerinde ise (tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış “Spor yapamaz” heyet raporu ve şehir/ülke dışına taşınıldığına dair belge ibrazı hariç olmak üzere) herhangi bir bedel iadesi kesinlikle yapılmaz. Ancak; spor yapamaz raporu alınması ya da şehir/ülke dışına taşınıldığına dair belgelerin sunulması ve Kulüp tarafından uygun görülmesi veya benzer durumlarda, Sözleşme toplam bedelinin % 25’i (YüzdeYirmiBeş) tutarında Sözleşme masraf kesintisi uygulanmasının yanı sıra; üyelik iptal talebinin yapıldığı gün itibariyle “geçen üyelik süresi ” aşağıdaki gibi hesaplanır ve kalan süreye ait üyelik bedeli iade işlemleri yapılır.  Sözleşme tutarındaki KDV bedeli iadeden düşülecektir.

  “Geçen üyelik süresi” iptal talebi tarihi ile Sözleşme başlangıç tarihi arasındaki fark güne isabet eden gün sayısını ifade eder. “Geçen üyelik süresi “nin hesabında, Üye’nin Kulüp’ü fiili olarak kullanıp kullanmamış olmasının bir önemi yoktur. Hesaplama sonrası ortaya çıkan ”Geçen Üyelik Süresi”nin günlük bedeli ise, ilk Sözleşme’nin imzalandığı tarihteki Kulüp’ün uyguladığı fiyat listesinde bulunan bir üst üyelik süresine denk düşen üyelik fiyatlarından hesaplanır. Örnek: 3 yıllık üyelik satın almış olan bir üye, üyeliğinin 10. ayında iptal isteminde bulunduğunda, ”geçen üyelik süresi “nin bedeli (üyeliğin henüz 1nci yılında olduğu için) Sözleşme’nin imzalandığı tarihteki Kulüp’ün fiyat listesinde bulunan 1 yıllık üyelik fiyatı kullanılarak hesaplanır. Bu uygulama seanslık hizmetler için de geçerlidir.

  “İptal masrafı ” ve “geçen üyelik süresi “nin bedeli düşüldükten sonra kalan tutar, ilk başta üyelik bedeli ödenirken uygulanan ödeme şekli dikkate alınır ve aynı şekilde Üye’ye 15 (Onbeş) işgünü içerisinde iade edilir. Taksitli kredi kartı ödemesi şeklinde yapılan ödemelerin iadesi, iade edilecek tutarı oluşturan taksitlerin, Kulüp’ün banka hesabına geçtiği günden sonraki 15 (Onbeş) işgünü içerisinde, Sözleşme Asıl Üye’sinin banka hesabına yapılır. Kulüp, bankaların taksitli ya da tek çekim kredi kartları için yaptığı her türlü uygulamalardan veya bankaların finansal sistemlerinden kaynaklanan gecikme ve kayıplarından ve banka ile Üye arasındaki ticari ilişkilerden ve/veya anlaşmazlıklardan sorumlu tutulamaz. Sözleşme tutarındaki KDV bedeli iadeden düşülecektir.

  ‘’Üyelik Sözleşme iptallerinde, Sözleşme anında devam eden kampanyalardan dolayı Kulüp tarafından ücretsiz olarak hediye edilmiş üyelikle hesaplamaya dahil edilmez.’’

   

   

  18- ÜYELİK DEVİR HAKLARI

   

  18.1.Sadece 2 Yıllık ve üzeri üyelik tipleri, Kulüp’ün belirlediği kurallar çerçevesinde ve bir kereye mahsus olmak üzere Kulüp Üyesi olan, üyeliği sona ermiş ya da dışarıdan gelecek kişileri kulüp uygun gördüğü taktirde, kulüp üyesinin üyeliğini devir etme hakkı tanır.

  18.2.Üyelik devri için, Üye yönetime yazılı bildirimde bulunarak ve kulübün belirlediği devir ücretini ödeyerek talebinin yerine getirilmesini isteyebilir. Kulüp, üyesi olmayan kişilere yapılacak devir işlemi kabul etmeme hakkını saklı tutar.

  18.3.Kişinin üyeliğini devredebilmesi için, Kulüp’e vadesi geçmiş herhangi bir borcu olmamalıdır.

  18.4.Üyelik devrinde ancak üyeliğin kendisi devredilir. Üyelik satın alındığı andaki hediye/promosyonlar (ek süre vb.) devredilemez.

  18.5.Kulüp’ün, üye olsa dahi devredilen kişiyi kabul etmeme hakkı her zaman saklıdır.

  18.6.Devir yapacak ve devir alacak kişinin ilgili formları ve dilekçeleri üyelik hizmetleri ofisinde önceden doldurması gereklidir.

  18.7.Özel indirimli (aile, gençlik,  vb.) üyelikler, yine aynı pozisyonda olduğunu kanıtlamış kişilere devredilebilirler. Aksi durumda, devreden veya devralan kişi aradaki üyelik bedel farkını devir tarihindeki fiyat listesi üzerinden ödemeyi kabul eder.

  18.8.Devir işlemleri için Kulüp çalışanlarının ve üyelik hizmetleri danışmanlarının araya girmesi, üye araması ve/veya aracılık etmesi kesinlikle yasaktır.

  18.9.Devir alınan üyelikler ile ilgili olarak tüm prosedürler (sözleşme vb.) tekrar işletilir. Üyeliği devir alan kişinin tesisteki hakları sözleşmede belirtilen haklarla sınırlıdır. Devreden kişinin vermiş olduğu sözler Kulüp’ü bağlayıcı değildir.

  18.10.Üyelik devri için gazete, internet vb. ilanlar verilemez. Kulüp içindeki panoya asılamaz. Bu tip bir durumun tespit edilmesi haline; Kulüp anılan üyenin hiçbir üyelik devir talebini kabul etmeme hakkını saklı tutar.

   

  18.11. Devir ücreti, devir alan ve devir eden olmak üzere üyeden ve üye adayından alınmalıdır. Devir ücreti kulüpçe belirlenip, dönemsel olarak değiştirilebilir.

   

  18.12. Çeşitli sebeplerden dolayı özel indirim almış, ( Kurumsal genç üyelik vb. ) kişilerin üyelik devri yapması durumunda veya üyelik tiplerindeki farklılıklarda aynı şartlara haiz olunması gerekmektedir. Aksi durumda üyeliği devir alan kişiden aradaki fark tahsil edilir veya üyelik süresi kısaltılır. Ayrıca üyelikler hiçbir şekilde bölünemez veya paylaştırılamaz.

   

  18.13. Devir işlemi talebi 1 yıllık üyelik paketlerinde ilk 3 ay içerisinde yapılabilir. 2 yıl ve üzerinde ki üyelik paketlerinde ise böyle bir kısıtlama bulunmamaktadır. Devir işlemi ücrete tabidir ve bu ücret kulüp tarafından belirlenir.

   

  18.14. Üye, mevcut veya eski bir üyeye ya da üyelik için daha önce görüşülmüş kişiye üyeliğini devredemez.

   

  18.15. Devir yapacak ve devir alacak kişilerin ilgili belgeleri önceden doldurulmuş olması gerekmektedir. Devir alınan üyeliklerle ilgili tüm prosedürler tekrar işletilir. Üyeliğine devir alan kişilerin hakları sözleşmede belirtilen haklarla sınırlıdır. Devreden kişinin vermiş olduğu sözler kulübü bağlayıcı değildir.

   

  18.16. Üyelik devri için gazete, internet vb. mecralarda ilan verilemez. Bu tarz ilanların tespit edilmesi durumunda kulüp, bu üyeliğin devrini onaylamama, üyeliği haklı fesih hakkına sahiptir.

   

  18.17. Devir alınan üyelik devredilemez.

   

   

  19- SEANSLIK HİZMET KURALLARI

   

  19.1.Seanslık Hizmetlerin verilmesi yalnızca Misafir İlişkileri Departmanından yapılmaktadır.

   

  19.2.İptaller randevu saatinden 4 saat önceden yapılmak zorundadır. 4 saat önceden iptal edilmeyen randevulara ait seanslık hizmet daha sonra verilemeyeceği gibi, ücret iadesi de yapılamaz. Seansa geç kalındığında, geç kalınan süre seansın sonuna eklenemez. Örnek; seansa 15 dk. geç kalındı ise seans 60 dk. olarak değil 45 dk. olarak uygulanır.

   

  19.3.Seanslık hizmetler için gelen kişi kulübe 30 dk. önceden giriş yapabilir, ders bitiminde en fazla 30 dk. kulüpte bulunup, sonrasında kulüpten ayrılmalıdır. Bu saatler kulüp yönetimince değiştirilebilir.

  19.4.Seanslık Hizmetler tamamıyla üye tarafından talep edilen ve Kulüp Spor Merkezi tarafından talep üzerine verilen kişiye özel bir hizmettir. Bu hizmeti alan üyeler; aksini yazılı olarak beyan etmedikleri sürece; Kulüp ve eğitmenler tarafından spor yapmak konusunda sağlıklı ve yeterli olarak kabul edilirler. Üye’nin Seanslık hizmetleri almak için gerekli sağlık şartları ve uygunluğunu taşıyıp taşımadıkları kendi sorumluluklarında olup, Kulüp’un ve eğitmenlerin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye’nin her ne sebeple olursa olsun Seanslık Hizmetler süresince meydana gelebilecek her türlü bedeni, fiziki, ruhsal zarar, kayıp, yaralanma, sakatlanma ve sair sağlık problemlerinden ve bunların sonuçlarından Kulüp’ün ve eğitmenlerin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı gibi bunlardan doğan taleplere de muhatap olmayacaktır. Kulüp’ün kilo kaybı veya artışı ve benzeri her türlü konuda sağlığın iyileştirilmesi gibi yazılı veya sözlü hiçbir taahhüdü yoktur.

  19.5.Kulüp’un; Seanslık Hizmet satışı yaptığı üyelere ikinci ve/veya daha fazla kez Seanslık Hizmet satma zorunluluğu bulunmamaktadır.

   

   

  20- GENEL KURALLAR

   

  20.1.Ek bir bedel ödenip, birden fazla kulüp (……………) kullanımı satın alanlar hariç olmak üzere, Üye işbu Sözleşme ile yalnızca 1nci (birinci) kural baslik da adı ve adresi belirtilen Asıl Kulüp’ün kullanım hakkını satın almıştır. GMK Spor Organizasyon’nun  işbu Sözleşme ile Üye’ye diğer kulüplerinden (Ek Kulüpler) de geçici faydalanma hakkı vermesi, Üye’nin anılan ek kulüplerde de üyeliği olduğu anlamına gelmez. Gmk Spor Organizasyon üyeye tanıdığı bu imkânı her zaman iptal etme/dondurma hakkı saklı olup, anılan Ek Kulüpler’in kapanması, hizmet standartlarında değişiklik yapılması ve benzeri durumlar Üye’ye üyeliğini iptal etme hakkını tanımaz.

  20.2.Kulüp, üyelerinin özel durumlarına ve bütçelerine uygun alternatifler yaratmak için farklı bedellerde Üyelik Tipleri (Gündüz, Zaman Sınırlı, Sınırsız vb.) üyelik satışı yapmaktadır. Bazı Üyelik Tipleri hizmet türü/kullanım saatleri dikkate alındığında, diğer üyeliklere göre Üye’ye fiyat avantajı sağlamaktadır. Kulüp’ün daha uygun fiyatlı üyeliklere, Sınırsız Üyelik Tipindeki gibi tüm imkânları / hizmetleri sunma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu tarz üyelikleri satın alan Üye bunu peşinen kabul eder.

  20.3.Kulüp’ün herhangi bir üyenin üyeliğini sebep göstermeksizin herhangi bir zamanda iptal etme ve/veya biten üyeliğini yenilememe hakkı saklıdır. Üye, Üyelik Sözleşmesini imzalaması ile birlikte bu maddeyi peşinen kabul etmiş sayılır.

  20.4.Kulüp içerisinde Kulüp Yönetiminin yazılı izni olmaksızın herhangi bir kaydedici cihaz ile fotoğraf ve video kaydı yapmak kesinlikle yasaktır. Ancak günümüz teknolojisi gereği, birçok kişi fotoğraf ya da film çekme kabiliyeti olan cep telefonu kullanabilmektedir. Bu tarz telefonların kulüp içerisinde kullanımı yasak değildir. Bu nedenle, her üye kendi mahremiyetini koruyacak tedbirleri yine kendisi almalıdır. Kulüp’ün bu konuda oluşabilecek durumlarda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

  20.5.Kulüp, zaman zaman günün şartlarına uygun olarak çeşitli üyelik satış kampanyaları düzenleyebilir. Bu kampanyalar açıklanan dönem için geçerli olup, geçmiş tarihli ve/veya daha sonraki tarihte satın alınmış/alınacak üyeliklere örnek oluşturmaz, kullandırılan imkânlar/haklar kampanya dışı zamanlarda talep edilemez.

  20.6.Üyeler ve misafirler, tesisler içerisinde herhangi bir ürün ya da hizmetin tanıtım veya satışını yapamazlar. Her türlü tanıtım, satış ve duyurular Kulüp yönetimi iznine tabidir.

  20.7.Üye ve misafirlerin tesislerde bulundukları sürece, diğer Üyelere, diğer misafirlere ve Kulüp personeline saygısızlık niteliğindeki kötü ve çirkin harekette bulunmaları, küfürlü ve argo konuşmaları ve bağırmaları, alkollü şekilde Kulübün alanlarını kullanmaları, suiistimaller, yüz kızartıcı eylemler veya suçlar, şiddet hareketleri, küçük düşürücü davranışlar kesinlikle yasaktır. Üye ve misafirler, Üyelik Sözleşmesi ve diğer tüm kural ve uygulamalara uymak zorundadır. Aksi durumlar derhal herhangi bir ücret iadesi olmaksızın üyeliğin sona erdirilmesini gerektirir. Üyeler bu kuralı peşinen kabul ederler.

  20.8.Kulüp kapalı alanlarında hiçbir tütün mamulü kullanılamaz.

  20.9.Alkollü bir şekilde tesisi kullanmak isteyen üye veya misafirin kulübe girişi kesinlikle yasaktır. Israrcı olması durumunda, Kulübün, üyenin üyeliğine ücret iadesi yapmaksızın son verme hakkı saklıdır.

  20.10.Kulüp’e evcil hayvan getirilemez.

  20.11.Kulüp içindeki alanlarda, Kulüp’ün düzenlediği organizasyonlar haricinde tavla, kâğıt oyunları ve benzeri oyunlar oynanamaz.

  20.12.Üye ve/veya misafirleri ruhsatlı bile olsa Kulüp’e delici, kesici ve patlayıcı alet veya silahla giremez. Aksi hallerde Üye ve/veya misafirleri tesise giremez.

  20.13.Kulüp alanlarına dışarıdan yiyecek getirilmemelidir. Kulüp içinden satın alınsa dahi, havuz alanları, soyunma odaları ve spor alanlarına kesinlikle yiyecek sokulamaz.

  20.14.Klima, TV ve müzik sistemleri sadece Kulüp personeli tarafından çalıştırılabilir, Üyelerin bunları kullanmasına izin verilmez.

  20.15.Kulüp içinde yazılı uyarı bulunan alanlarda cep telefonu kullanılamaz.

  20.16.Kulüp Otopark alanları kulüplerin hizmet verdiği saatler içerisinde üyelerin kullanımına açık olup, diğer saatlerde araç bırakılması yasaktır. Kulüp’ün kulübün kapalı olduğu saatlerde ücret karşılığı park yeri kiralama hakkı saklıdır.

  20.17.Kulüp içindeki tüm alanlarda programlanmış etkinlikler öncelik hakkına sahiptir.

  20.18.Satın alınmış olan üyeliklere ait fatura talep eden üyelere, Kulüp tarafından Üye adresine gönderilmez. Faturasını talep eden Üyelerin faturalarını Kulüp’ten alması gerekmektedir.

  20.19.Kayıp eşyalardan Kulüp sorumlu değildir. Herhangi bir eşyanın kaybolması halinde, üyenin zaman geçirmeden Misafir İlişkileri Bankosuna bilgi vermesi gerekmektedir. Kulüp tarafından bulunan eşyalar bulunduğu tarihten itibaren 3 ay sonunda -hala herhangi bir üye tarafından doğru bir şekilde tanımlanarak talep edilmemiş ise- eşyalar imha edilebilir ya da hayır kurumlarına bağışlanabilir. 3 ay içerisinde talep edilmemiş eşyalar ile ilgili üyeler bu süreden sonra hiçbir şekilde herhangi bir talepte bulunamaz.

  20.20.Kulüp’ten kullanılan havluların, dergilerin ve benzeri malzemelerin ilgili aktivite/kullanım sonunda Üyelerce derhal iade edilmesi zorunlu olup, iade edilmeyen söz konusu malzemeler için Kulüp’çe belirlenecek bedel, Üye’den talep ve tahsil edilebilir.

  20.21.Kulüp, tesislerinde, zaman zaman tadilat, tamirat veya yenilikler yapabilir ve bu sebeple veya elinde olmayan ya da kendisinden kaynaklanmayan sair sebeplerle tesislerin, hizmetlerin ve aktivitelerin kullanımını kısmen veya tamamen sınırlayabilir, durdurabilir veya kapatabilir. Tüm tesislerin, hizmetlerin ve aktivitelerin kullanımı tamamen durdurularak kapatılmadıkça, Üyelere herhangi bir tazminat ödenmesi, bedel-ücret-aidat iadesi veya üyelik süresi telafisi söz konusu değildir.

  20.22.Üyelik satışında, Kulüp tarafından verilen tüm taahhütlerin yazılı ve şirket yetkililerinin imzasını taşıması şarttır. Üyelik sözleşmesinde ve/veya başka bir Genel Müdür imzalı doküman ile sabitlenmemiş hiçbir doküman ya da herhangi bir personel/yönetici ya da üçüncü kişiler tarafından verilmiş sözlü ya da yazılı beyanlar/sözler Kulüp için bağlayıcı değildir. Üyelerin bu konularda dikkatli davranması önemlidir.

  20.23.Kulüp kompleksinde olmakla birlikte başka kişilerce işletilen/ileride hizmete girebilecek tesisler ve birimler (öÖrneğin Kuaför,  Cafe, Oto Yıkama vb.) Kulüp üyeliği kapsamında olmayıp, bu birimlerden alınan mal ve hizmetlerden doğan zararlardan ve bu hizmetlerde meydana gelebilecek aksama ve değişikliklerden Kulüp sorumlu değildir.

  20.24.Aile üyeliklerinde çiftlerin boşanması sonrası, bunu yasal belgeleri ile Kulüp’e sunması ve üyeliklerin ayrılmasının (eşlerin her ikisinden de ayrı ayrı) yazılı olarak talep edilmesi halinde; satın alınmış olan üyelik aynı sürelerde bireysel üyeliğe çevrilir. İleride oluşabilecek üyelik yükseltme, yeni aile üyeliği vb. taleplerde ilk ödenmiş olan bedelin yarısı her bir kişi için bir sonraki üyeliğe mahsup edilecek bedel olarak kabul edilir.

  20.25. Üyelik sözleşmeleri yalnızca üzerinde ismi yazılı kişi/kişiler için geçerlidir. Üyelik Sözleşmesini başkası/başkaları adına imzalayan/ödemeyi yapan veya tesis hizmetlerini başka birinin yararlanması amacına yönelik yapan kişi, “Üye” sıfatı kazanamaz ve üyelik haklarından faydalanamaz.

  20.26.Şirket veya Grup üyelikleri gibi Kurumsal Üyeliklerde, tesisleri aktif olarak kullanacak üyeler, Kurum veya şirket tarafından üyelik süresi başlangıcında belirlenerek Kulübe yazılı olarak bildirilecek ve yönetimin de kabulü halinde uygulamaya konulacaktır. Kulüp’ün, şirketin grup olarak üyeliklerini gerçekleştirdiği çalışanlardan uygun görmediğinin üyeliğini red etme/iptal etme hakkı saklıdır. Kurumsal üyeliklerde kulüp hizmetlerinden yararlanacak çalışanın kurumundan ayrılması hallerinde, durum derhal kulüp yönetimine yazılı bildirilmesi gereklidir.

  20.27.Üye, kendisi veya misafirlerinin şahsi kusurları, dikkatsizlik veya ihmalleri ile Tesiste veya Tesise ait aletler üzerinde meydana getirecekleri tüm hasar ve zarardan sorumludur. Üye Kulübün kastı veya ağır ihmali ispatlanmadıkça Üyenin veya misafirlerinin Tesisi kullanması veya buna teşebbüs etmesinden kaynaklanan bütün hasar, iddia, talep ve hukuki davalardan veya dava nedenlerinden Tesisi, Kulüp bünyesindeki diğer Tesisleri, bu Tesislerin sahiplerini ve çalışanlarını veya temsilcilerini, tamamen ve süresiz olarak muaf kılmış ve bu kimseler aleyhindeki tüm taleplerinden ve dava haklarından peşinen feragat ederek, bu kimseleri ibra etmiştir.

  20.28.Üyenin vefat etmesi durumunda yasal mirasçılar tarafından ibraz edilecek olan veraset belgesine ek olarak, doldurulacak dilekçeyle birlikte yapılacak olan başvuru sonucunda, üyeliğin hizmet bedeli kesintisi alınmadan sonlandırılması yada devredilmesi işlemi yönetim kuruluna sunularak sonuç 15 gün içerisinde e-posta – SMS yolu ile üyemize bildirilir.

   

  20.29.Üyeler’ in Kulüp içi veya dışı aktivitelere ve spor faaliyetlerine katılmak için gerekli sağlık şartlarını taşıyıp taşımadıkları, spor aktivitelerine uygun olup olmadıkları, tıbbi kontrollerini yaptırıp yaptırmadıkları veya sağlık danışmanlarının yaptığı tıbbi tavsiyelerden ya da bunların sonuçlarından dolayı Kulüp’ün herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca yine Kulüp tarafından düzenlenen Kulüp içi veya dışı aktivitelerde, Üyelerin veya yanlarındaki kişilerin uğrayabilecekleri maddi ve manevi zararlardan ve başka kişi ve kuruluşlardan alınan mal ve hizmetlerden ve bunlarda meydana gelebilecek aksama ve değişikliklerden Kulüp sorumlu değildir.

  20.29.Üye’nin, sağlık sorunlarının bulunması veya hamile olması halinde, ıslak alanları         ( Sauna, Buhar Odası ) ve diğer tüm alanları kullanmadan önce doktorunun onayını alması şart olup, Kulüp bu onayın alınıp alınmamasından veya Üye’nin sağlık durumunun ne olduğunun tespitinden sorumlu değildir. Üyelik sözleşmesinin imzalanması ile üyenin sağlık durumunun Kulüpte yer alan tüm aktiviteler için uygun olduğu kabul edilir.

  20.30.Üyelerin ve misafirlerinin, her ne sebeple olursa olsun üyelikleri süresince ve sair zamanlarda meydana gelebilecek her türlü bedeni-fiziki-ruhsal zarar, kayıp, yaralanma, sakatlanma ve sair sağlık problemlerinden ve bunların sonuçlarından Kulüp’ün herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı gibi Kulüp bu gibi durumlardan kaynaklanan üye veya üçüncü şahıs taleplerine taraf da olmayacaktır.

  20.31.Kulüp’e getirilen (dolap, araba içinde veya dışında, havuz, soyunma odası veya sair yerlerdeki) Kulüp yetkili görevlilerine teslim edilmeyen ve beyan edilmeyen kişisel/değerli eşyaların kaybolması, zarar görmesi veya çalınması halinde Kulüp herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu tip önlemlerin önceden alınması üye sorumluluğunda olup açık alanlarda muhafaza edilmemesi tavsiye edilir.

  20.32.Kulüp, yasal olarak açıklanmış olan resmi tatillerde kapalı olabilir. Mucbir sebeplerden kaynaklanan  ( doğal afet, ohal vb . ) olaylardan dolayı da kulüp kapatılabilir. Bu durumda hizmet verilemeyen süreler üyeliklere ilave edilemez ve bu üyelik iptal sebebi oluşturmaz.

   

  20.33. Kulüp,  zaman zaman üyenin ev/işyeri/e-posta adreslerine ve/veya sms ve e-posta fitness / spa üyeliği ile ilgili bilgi ve uygulamalarını, sponsorların ve/veya reklam veren firmaların reklamlarını, tanıtımlarını ve promosyon malzemelerini gönderebilir.

   

  20.34. Kulüp, içinde ve dışında 3. firmalar tarafından verilen hizmetleri içeren aktiviteler (konser, sergi gezisi, yemekli organizasyon, tur vb.) yapabilir. Bu aktivitelere katılım tamamen üye tercihine bağlı olup; üye, bu aktivitelerin 3. firmalar tarafından da yürütüldüğünü ve Kulübün bu aktivitelere katılımı sebebiyle meydana gelebilecek her türlü bedeni-fiziki-ruhsal zarar, kayıp, yaralanma, sakatlanma ve sair sağlık problemlerinden ve bunların sonuçlarından Kulübün herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve Kulüp’den bu hususta herhangi bir talepte bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

  20.35. Kulüp ile Üyeler arasında bu Üyelik Koşulları’nın uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Kulüp’ün ticari defterleri, kayıtları (bilgisayar kayıtları dâhil), düzenleyeceği tutanaklar ve bunların dayanağını oluşturan belgeler, tek taraflı kesin delil sayılır.

   

  20.36. Üye ve misafirler, kapalı olan tüm alanlarda tütün ve tütün mamüllerine benzer ( eletronik sigara vb ) hiçbir ürünü kulüp içinde kullanmayacağını taahhüt eder.

   

  20.37. Üye ve misafir kulüpte bulunan tüm etkinlik ve egzersiz programlarına doktorunun herhangi bir izin belgesi olmadan iştirak ettiğini taahhüt eder.

   

  20.38. Üye ve misafir personelin herhangi bir acil durumda müdahele edebileceğini herhangi bir izin belgesi olmadan iştirak ettiğini taahhüt eder.

   

  20.39. İş bu Şartname ile ilgili veya iş bu Şartnameden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde …….. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  20.40. Üyeler sadece Fit216 çalışanlarından kişisel program/hizmet alabilirler.

  20.41. Kulüp kurallarına uyulmaması durumunda sözlü takiben yazılı ihtar verilir, devamı durumunda sözleşmenin haklı feshi ve üyeliğin iptali gerçekleşir.

  20.42. Yönetim tarafından istenen sağlıkla ilgili testlerin yaptırılmaması durumunda Fit216 üyenin kulüp kullanım hakkını kısıtlayabilir. Bununla beraber istenen bu test sonuçlarının takibini yapmak Fit216 sorumluluğundadır.

  20.43. Üyenin kulüp içinde kasti veya taksirlil davranışı neticesinde maddi-manevi bir zararın meydana gelmesi durumunda, kulüp idaresince tanzim edilecek zarar tespit zaptına göre zarar üyeye rücu edilecektir.

  20.44.Fit216 sınırları içerisinde yaşanabilecek her türlü kaza, araç kazası, yaralanma veya üyenin yaşadığı herhangi bir sağlık problemi neticesinde, üyenin Fit216 tarafından yapılan destek ve yardımı kabul etmemesi, sağlık kurumuna gitmek istememesi ya da Fit216’un destek ya da yardımı olmaksızın sağlık kurumuna kendisinin gitmek istemesi, tamamen üyenin kendi sorumluluğu dâhilinde olup, üye bu durumda Fit216’un ve çalışanlarının hiçbir suretle sorumlu olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder. Yine üye Fit216 sınırları içerisinde yaşanabilecek münakaşalar neticesinde uzlaşma sağlanamaması halinde, üye uğradığı maddi ya da manevi zararlardan Fit216’un ve çalışanlarının hiçbir suretle sorumlu olmadığını, ayrıca Fit216 ve çalışanlarının hiçbir cezai sorumluluğunun bulunmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

  20.45. Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

  20.46. Kulübün güvenliği açısından, kulüp 24 saat kamera ( Kadın soyunma odası Erkek soyunma odası ve spa masaj odaları hariç ) ile izlenmektedir.

   

  21- SÖZLEŞMENİN FESHİ

  21.1. Sözleşmenin Üye Tarafından Feshi

  1. İs bu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetlerin eksik veya kusurlu olması durumunda üye bu durumu yazılı dilekçe ile bildirerek tamamlanması konusunda istekte bulunmak zorundadır; yapılan talep neticesinde kusurlu hizmet devam ediyor ise üye iptal konusunda dilekçe verme hakkına sahiptir.

   

  1. Üye tarafından üyelik sözleşmesinin haklı sebeple (spora engel hastalık hali, başka bir şehre iş ve ikametgâh tayini hali vb.) feshi halinde işbu sözleşmenin 6-d maddesinde belirtilen şartlar ve oranda hizmet bedeli kesintisi mahsup edilir. İade işlemi 30 gün içinde gerçekleştirilir. İade işlemi yapılırken nakit olarak yapılan ödemeler aynen iade edilirken kredi kartı ile taksit halinde yapılan ödemeler de kredi kartına aynı şekilde iade yapılır. Ancak kredi kartı ile yapılacak iadelerde tahsilat yada ödeme esnasında ilgili banka tarafından Fit216 den kesilen komisyon, BSMV ve diğer bankacılık hizmet bedelleri mahsup edildikten sonra kalan bedel iade edilir.
  2. Üyenin haklı sebep olmaksızın kendi isteği ile üyelikten çekilmesi, üyeliğini kullanmaması nedeni ile üyelik ücreti geri ödenmez.

   

  21.2. Sözleşmenin Fit216 Tarafından Feshi

  1. Gerek Kulübe veya Kulüp personeline, gerek diğer üyelere veya misafirlere karşı,hırsızlık, genel ahlaka aykırı hareketler, suiistimaller, yüz kızartıcı eylemler, şiddet hareketleri ve küçük düşürücü davranışlar halinde Kulüp, üyeyi derhal ihraç ederek üyeliği tek taraflı olarak haklı şekilde feshedebilir. Bu durumda ücret iadesi kesinlikle yapılmaz.
  2. Bir üyenin davranışları, üyelik koşullarına, yönetimin kurallarına uymadığı veya başka üyeleri, misafirleri rahatsız ettiği takdirde Kulüp o üyenin üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir. Bu tip durumlarda üyelik ücretinin iadesi yapılmaz.
  3. Tesislere giriş-çıkışların kontrol edilmesi ve güvenliğin sağlanmasına yönelik olarak Üyelere Fit216 tarafından elektronik giriş kartları verilir. Bu giriş kartları bizzat üyenin adına bastırılır ve yalnızca üyenin sahsının kullanımına ilişkindir. Elektronik kartların Üyenin sahsı dışında üçüncü kişiler tarafından da kullanıldığının tespiti halinde bu durum, sözleşmenin Fit216 tarafından feshi için haklı sebep teşkil eder. Söz konusu durumda Fit216 hiçbir ihtar vs. uyarı yapmaksızın üyenin sözleşmesini haklı feshetme hakkına sahiptir.
  4. Fit216 tarafından haklı sebep olmaksızın üyenin sözleşmesi fesih edilecek olur ise, Fit216 fesih anında kalan sözleşme süresine uygun oranda cezai şart ödeyecektir.
  5. Üye taksitli ödemelerinden herhangi birini ödemeyi aksattığı, ödemediği durumda FIT216 üyelik sözleşmesini hiçbir cezai şart yada iade yapmadan fesih hakkına sahiptir.

   

   

  1. KİŞİSEL VERİ VE TİCARİ İLETİ İZNİ

   

  1. Müşteri iş bu sözleşmenin yürürlük süresince ve sözleşmenin süresinin bitmesinden sonraki dönemler için de paylaşmış olduğunuz kişisel ve biyometrik verilerini giriş-çıkış turnikelerinde kullanılmasına; müşteriye çeşitli avantajların sunulabilmesi ve kişisel veri olarak kişiye en uygun reklam, tanıtım, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyon, kampanya bildirimi, üyelik işlemleri, anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması amacıyla her türlü elektronik iletişim yapılanması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi için toplanmasına, işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına ve aktarılmasına/paylaşılmasına muvafakat ederek izin verir.

   

  1. Bu bilgiler sadece müşteriye sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilebilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerinizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içerisinde olduğumuz, veri güvenliği konusundaki hassasiyetimizi paylaşılan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden üçüncü kişilerle, gerekli ölçüde ve ancak mevzuatın izin verdiği sınırlar dahilinde paylaşılacaktır. Müşteri kişisel verilerin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak her zaman bilgi alma, düzeltme, değiştirme, silme ve vermiş olduğu onayı geri alma hakkı bulunmaktadır.

   

  1. İşbu Sözleşme 8 (sekiz) ana madde ve alt bentlerden müteşekkil FIT216 ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ve bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan TESİS KULLANIM SARTLARI başlıklı 5 (beş) ana madde ve alt bentler ile bu Sözleşmenin ayrılmaz parçası niteliğindeki Ekler’den ibaret olup, taraflarca müzakere edilip yukarıda yer alan şartlarla kabul edilmiştir. İhtilaf vukuunda İstanbul Anadolu Adliyesinin yetkili olup FIT216 kayıtları kesin delil teşkil eder.

   

  1. Tarih

   

  1. Ad-Soyad imza

   

  Not : Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

  23- KURAL DEĞİŞİKLERİ

   

  Kulüp, sunduğu hizmetler ve çalışmalarla ilgili kurallar ve uygulamalarda zaman ve ihtiyaca bağlı değişiklikler yapabilir. Olabilecek bütün değişiklikler, Üyelere yazılı, sözlü ve görsel olarak kulüp içerisinde ve/veya (www.fit216.com) web kural baslığında ilan edilir. Ancak, kuralların her zaman son revize edilmiş hali Kulüp Web kural başlığında ki olarak kabul edilir.

  Üyeler bu kitapçıkta bulunan ve/veya sonrasında ilan edilen tüm kuralları peşinen kabul etmiş olup her kurala uymak ile yükümlüdür. Kulüp yönetimi kuralları ihlal eden kişileri herhangi bir üyelik bedelini geri ödemeksizin üyelikten çıkartma hakkına sahiptir.